Anmodning om å ta Luftforsvarets Skolesenter Kjevik ut av LTP inntil desentralisert utdanning er utredet og evaluert.

Norges offisersforbund og Kjevikfakta har skrevet til Forsvarministern og anmodet om å ta Luftforsvarets Skolesenter Kjevik ut av LTP. -"Flytting av LSK til Værnes bør stilles i bero inntil den desentraliserte utdanningsmodellen for teknisk bransje i Luftforsvaret er implementert (F-35 teknisk utdanning ved Ørland hovedflystasjon, red.anm) og evaluert. At Luftforsvaret i sin helhet skal kunne basere teknisk utdanning på ferdig sivil kompetanse (flyfaglinjene på videregående skole) er så ambisiøst at det krever erfaring med at det lar seg realisere før man iverksetter flyttingen. Desentralisert utdanning der skolevirksomhet samlokaliseres med operativ styrkeproduksjon er ikke en anbefalt løsning, både basert på 3 ulike utredninger i Luftforsvaret og Hærens reversering av den desentraliserte utdanningsmodellen for Hærens befalsskole."

/images/ltpbasekart.png

Illustrasjon som viser hvordan Luftforsvarets skolesenter Kjevik blir fragmentert som følge av tiltakene som vurderes i prop 151 S (2015-2016)

Les mer…

Luftforsvarets Skolesenter Kjevik – Tallene må frem!

Befalets Fellesorganisasjon støtter Forsvarssjefens kommentar til Langtidsplanen, hvor han peker på at manglende konsekvensutredninger bidrar til et vel optimistisk innsparingspotensial innen utdanning. Kjevik fremstår som et godt eksempel på dette. Her må grunnlagstallene frem i lyset og de faktiske kostnadene og alternativer kvalitetssikres slik at man ikke vedtar nok en flytting på sviktende grunnlag: Tallene må frem!

/images/LSK31333.jpg

Foto: Torstein Liene / Forsvaret

Les mer…

Oppdatert kjevikfakta-brosjyre

Kjevikfakta har nå revidert vår informasjonsbrosjyre (mai 2016).

Argumentene i FMR og andre rapporter/utredninger, som skal underbygge beslutningene i LTP, er sammenflettet. Kjevikfakta prøver i denne brosjyren å drøfte noen av disse argumentene under temaene: Økonomi, utviklingsmuligheter og kompetanse.

/images/nybrosjyre.jpg

Les mer…