Kompetansetap - elefanten i rommet

LTP anbefaler å avvikle Kjevik senest innen 2025, for å minimere kompetansetapet. Så langt Kjevikfakta erfarer er det ikke utført konsekvensutredninger rundt hvordan et eventuelt kompetansetap kan ramme Luftforsvarets operativitet. Til tross for dette oppfatter vi at et kompetansetap er en risiko man er villig til å ta.

/images/kompetansetap.jpg

Luftforsvarets skolesenter Kjevik har kompetansen til å utdanne det tekniske personellet som Luftforsvaret trenger for å skape operativitet. (Foto: Forsvaret)

Les mer…

En avvikling av militær aktivitet på Kjevik gir ingen gevinst (forside fra 14. oktober 2016)

En avvikling av Kjevik vil redusere Forsvarets lokasjoner, men vil også påføre Luftforsvaret inntil 1,8 MRD NOK i økte kostnader relatert til tiltakets beregnede gevinst. Avviklingen av Kjevik skal være gjennomført innen 2025 uten at det er synliggjort hvordan man skal unngå negative konsekvenser for utdanningen til bl.a. nytt redningshelikopter og kystvakt-/fregatthelikopter.


Les mer…

En avvikling av militær aktivitet på Kjevik vil ikke gi de gevinstene LTP beskriver

Forsvarssjefen har kommentert at LTP er optimistisk mht økonomigevinstene for de strukturelle endringene av utdanningssystemet. En avvikling av den militære aktiviteten på Kjevik er både en organisatorisk og en strukturell endring. Forsvarssjefens bekymring om økonomien i LTP får ny aktualitet med fremleggelsen av statsbudsjettet. Et budsjettet hvor økningen til Forsvaret i stor grad bygger på at kuttene som er foreslått i LTP blir gjennomført. Denne artikkelen ser på LTP økonomien rundt avviklingen av Kjevik og påpeker at det i stedet for en besparelse på 1000 MNOK, kan bli en betydelig økning i kostnadene.


/images/ltp-anslag.png

Les mer…

Hvordan går det med Kjevik?

Kjevikfakta får mange spørsmål om hvordan det går med Kjevik. Det går bra med Kjevik, men vi vet ikke hva Stortinget bestemmer seg for med hensyn til Kjeviks fremtid. Først den 4. november vet vi hva utenriks- og forsvarskomiteen anbefaler Stortinget å stemme, og kort tid etterpå må vi forvente at Stortinget voterer over Langtidsplan for forsvarssektoren (LTP). Kjevikfakta håper at flere partier vil følge Venstres syn på Luftforsvarets skolesenter Kjevik.

/images/venstre-ltp.png

Les mer…

Kjevikfakta skal delta i Utenriks- og forsvarskomiteens åpne høring om Langtidsplan for forsvarssektoren

Kjevikfakta har søkt, og fått innvilget, deltagelse i Utenriks- og forsvarskomiteens åpne høring om Langtidsplan for forsvarssektoren.

Vårt høringsinnspillet bygger på vårt 5-punkt budskap:

  • Forslaget om nedleggelse av militær aktivitet Kjevik bør tas ut av innstillingen i påvente av et bedre kvalitetssikret beslutningsunderlag.

  • Det bør ikke vedtas en flytting av Luftforsvarets befalsskole før Forsvarssjefen har gjennomført sin utredning om utdanningsvirksomheten i Forsvaret.

  • Det bør ikke vedtas en generell desentralisering av teknisk spesialistutdanning i Luftforsvaret før man har evaluert desentralisert F-35 teknisk utdanning ved Ørland.

  • Det bør ikke vedtas en nedleggelse av Luftforsvarets grunnleggende flyteknisk utdanning før man har utredet hvordan man kan anskaffe denne kompetansen utenfor Forsvaret.

  • Det bør ikke vedtas en flytting av ledelsen ved Luftforsvarets skolesenter Kjevik før man har evaluert desentralisert F-35 teknisk utdanning ved Ørland.

/images/Kjevikfakta_innspill_til_UFK_åpen_høring.png

Les mer…