Skip to main content

Den faglige LTP forankringen som plutselig ikke var gyldig

I kommunikasjonen rundt LTP, Prop 151 S (2015-2016), argumenteres det med at avviklingen av militær aktivitet på Kjevik forankres i operative og faglige behov. Forankringen i operative behov ikke gir mening. Forankringen i faglige behov er feil. Forbindelsen fra Prop 73 S frem til Prop 151 S ble brutt av Luftforsvarets faglige 2013 utredning.

/images/brutt-lenke.jpg

Luftforsvarets faglige svar til FD, i 2013 utredningen, bryter lenken mellom Prop 73 S (2011-2012) og Prop 151 S (2015-2016). (Illustrasjon: Kjevikfakta)

Read more…

Kompetansetap - elefanten i rommet

LTP anbefaler å avvikle Kjevik senest innen 2025, for å minimere kompetansetapet. Så langt Kjevikfakta erfarer er det ikke utført konsekvensutredninger rundt hvordan et eventuelt kompetansetap kan ramme Luftforsvarets operativitet. Til tross for dette oppfatter vi at et kompetansetap er en risiko man er villig til å ta.

/images/kompetansetap.jpg

Luftforsvarets skolesenter Kjevik har kompetansen til å utdanne det tekniske personellet som Luftforsvaret trenger for å skape operativitet. (Foto: Forsvaret)


Read more…

En avvikling av militær aktivitet på Kjevik gir ingen gevinst

En avvikling av Kjevik vil redusere Forsvarets lokasjoner, men vil også påføre Luftforsvaret inntil 1,8 MRD NOK i økte kostnader relatert til tiltakets beregnede gevinst. Avviklingen av Kjevik skal være gjennomført innen 2025 uten at det er synliggjort hvordan man skal unngå negative konsekvenser for utdanningen til bl.a. nytt redningshelikopter og kystvakt-/fregatthelikopter.


Hverken USMC eller EMAR inngår i FDs økonomiberegninger for tiltaket

Økonomigevinsten i LTP bygger på et foreldet teoretisk beregnet underlag. En gjennomgang av beregningene viser at kostnadsbildet for Luftforsvarets skolesenter Kjevik er satt for høyt og investeringene for det nye Luftforsvarets skolesenter (Værnes og de operative basene) er satt for lavt. LTP-gevinsten blir ytterligere redusert ved at det planlegges med at en stor US Marine Corps styrke skal stasjoneres på Værnes, og dermed blir ledig bygningsmasse tatt i bruk. Luftforsvaret skal i 2017 innføre ny grunnleggende flyteknisk utdanning, basert på det militære kravet EMAR. Dette viderefører behovet for en skolehangar, noe som mangler på Værnes.


FD har ikke fremlagt faglig underlag som underbygger tiltaket

Forsvarssjefens varslede utredning om utdanningsvirksomheten er ikke tilgjengelig som underlag før Stortinget fatter vedtak, men det er derimot Luftforsvarets 2013 utredning om teknisk utdanning i Luftforsvaret. Utredningens anbefaling fremhever at Kjevik må skjermes frem mot 2025, for at Luftforsvaret skal regenerere kompetanse i en krevende periode med omstilling og innføring av en rekke nye plattformer.


FD har ikke fremlagt operative konsekvensutredninger for tiltaket

Et skolesenter har ingen direkte operativ verdi og avviklingen av den militære aktiviteten på Kjevik vil derfor ikke styrke kampkraften på Værnes. Derimot produserer skolesenteret kompetanse av stor betydning og dersom denne reduseres vil kampkraften svekkes.


Faktaboks

FD forankrer tiltaket om en avvikling av den militære aktiviteten på Kjevik i operative og faglige behov. Som en følge av avviklingen skal:

  • ledelse og befalsskole flyttes til Garnison Værnes
  • teknisk spesialistutdanning skal fragmenteres til inntil åtte operative baser
  • grunnleggende (fly)teknisk utdanning skal kjøpes eksterntLes mer om beregningene som ligger bak våre påstander på http://www.kjevikfakta.no/posts/en-avvikling-av-militaer-aktivitet-pa-kjevik-vil-ikke-gi-de-gevinstene-ltp-beskriverLast ned en utskriftsvennlig kopi her.

Siden er oppdatert 2016-10-22: Kostnadsøkningen er redusert med 100 MNOK for å gjenspeile reduserte investeringskostnader på hangar.

En avvikling av militær aktivitet på Kjevik vil ikke gi de gevinstene LTP beskriver

Forsvarssjefen har kommentert at LTP er optimistisk mht økonomigevinstene for de strukturelle endringene av utdanningssystemet. En avvikling av den militære aktiviteten på Kjevik er både en organisatorisk og en strukturell endring. Forsvarssjefens bekymring om økonomien i LTP får ny aktualitet med fremleggelsen av statsbudsjettet. Et budsjettet hvor økningen til Forsvaret i stor grad bygger på at kuttene som er foreslått i LTP blir gjennomført. Denne artikkelen ser på LTP økonomien rundt avviklingen av Kjevik og påpeker at det i stedet for en besparelse på 1000 MNOK, kan bli en betydelig økning i kostnadene.


/images/ltp-anslag.png

Read more…

Hvordan går det med Kjevik?

Kjevikfakta får mange spørsmål om hvordan det går med Kjevik. Det går bra med Kjevik, men vi vet ikke hva Stortinget bestemmer seg for med hensyn til Kjeviks fremtid. Først den 4. november vet vi hva utenriks- og forsvarskomiteen anbefaler Stortinget å stemme, og kort tid etterpå må vi forvente at Stortinget voterer over Langtidsplan for forsvarssektoren (LTP). Kjevikfakta håper at flere partier vil følge Venstres syn på Luftforsvarets skolesenter Kjevik.

/images/venstre-ltp.png

Read more…

Kjevikfakta skal delta i Utenriks- og forsvarskomiteens åpne høring om Langtidsplan for forsvarssektoren

Kjevikfakta har søkt, og fått innvilget, deltagelse i Utenriks- og forsvarskomiteens åpne høring om Langtidsplan for forsvarssektoren.

Vårt høringsinnspillet bygger på vårt 5-punkt budskap:

  • Forslaget om nedleggelse av militær aktivitet Kjevik bør tas ut av innstillingen i påvente av et bedre kvalitetssikret beslutningsunderlag.
  • Det bør ikke vedtas en flytting av Luftforsvarets befalsskole før Forsvarssjefen har gjennomført sin utredning om utdanningsvirksomheten i Forsvaret.
  • Det bør ikke vedtas en generell desentralisering av teknisk spesialistutdanning i Luftforsvaret før man har evaluert desentralisert F-35 teknisk utdanning ved Ørland.
  • Det bør ikke vedtas en nedleggelse av Luftforsvarets grunnleggende flyteknisk utdanning før man har utredet hvordan man kan anskaffe denne kompetansen utenfor Forsvaret.
  • Det bør ikke vedtas en flytting av ledelsen ved Luftforsvarets skolesenter Kjevik før man har evaluert desentralisert F-35 teknisk utdanning ved Ørland.
/images/Kjevikfakta_innspill_til_UFK_åpen_høring.png

Read more…

Anmodning om å ta Luftforsvarets Skolesenter Kjevik ut av LTP inntil desentralisert utdanning er utredet og evaluert.

Norges offisersforbund og Kjevikfakta har skrevet til Forsvarministern og anmodet om å ta Luftforsvarets Skolesenter Kjevik ut av LTP. -"Flytting av LSK til Værnes bør stilles i bero inntil den desentraliserte utdanningsmodellen for teknisk bransje i Luftforsvaret er implementert (F-35 teknisk utdanning ved Ørland hovedflystasjon, red.anm) og evaluert. At Luftforsvaret i sin helhet skal kunne basere teknisk utdanning på ferdig sivil kompetanse (flyfaglinjene på videregående skole) er så ambisiøst at det krever erfaring med at det lar seg realisere før man iverksetter flyttingen. Desentralisert utdanning der skolevirksomhet samlokaliseres med operativ styrkeproduksjon er ikke en anbefalt løsning, både basert på 3 ulike utredninger i Luftforsvaret og Hærens reversering av den desentraliserte utdanningsmodellen for Hærens befalsskole."

/images/ltpbasekart.png

Illustrasjon som viser hvordan Luftforsvarets skolesenter Kjevik blir fragmentert som følge av tiltakene som vurderes i prop 151 S (2015-2016)

Read more…

Luftforsvarets Skolesenter Kjevik – Tallene må frem!

Befalets Fellesorganisasjon støtter Forsvarssjefens kommentar til Langtidsplanen, hvor han peker på at manglende konsekvensutredninger bidrar til et vel optimistisk innsparingspotensial innen utdanning. Kjevik fremstår som et godt eksempel på dette. Her må grunnlagstallene frem i lyset og de faktiske kostnadene og alternativer kvalitetssikres slik at man ikke vedtar nok en flytting på sviktende grunnlag: Tallene må frem!

/images/LSK31333.jpg

Foto: Torstein Liene / Forsvaret

Read more…

Oppdatert kjevikfakta-brosjyre

Kjevikfakta har nå revidert vår informasjonsbrosjyre (mai 2016).

Argumentene i FMR og andre rapporter/utredninger, som skal underbygge beslutningene i LTP, er sammenflettet. Kjevikfakta prøver i denne brosjyren å drøfte noen av disse argumentene under temaene: Økonomi, utviklingsmuligheter og kompetanse.

/images/nybrosjyre.jpg

Read more…